การคืนเงิน

เนื่องจาก seohot.net ต้องเสียภาษี ตามหน้าที่
และถ้ามีการคืนเงิน จำเป้นต้องขอเอกสารเพื่อไปอ้างอิง
หากลูกค้าต้องการขอเงินคืนตามเงื่อนไข
ขอส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ ตามนี้ครับ

สำเนาบัตรประชาชน
1. เซ็นต์กำกับ สำเนาถูกต้อง
2. ระบุ ว่า “เอกสารนี้ ใช้เพื่อ เป็นหลักฐานการคืนเงิน จำนวน ….. บาท”
3. ระบุ เลขที่บัญชี ธนาคาร