การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน
จะแจ้งในใบเสนอราคา